Klåda

Den näst senaste läroboken heter Klåda (Studentlitteratur 2011), och handlar i första hand om hur klåda upplevs av patienten.

Boken innehåller också ett kapitel om olika kliniska orsaker till klåda och ett kapitel om klådans fysiologi. Avsnittet om lidande behandlar hur en rad olika andra orsaker än klådan samtidigt kan bidra till lidandet. Avslutningsvis finns också ett kapitel om behandling.