Författararkiv: glenn

Den reflekterande människan

Ett av mänsklighetens främsta särdrag är förmågan att reflektera över det hon upplever. Den förmågan leder inte bara till nya vetenskapliga och tekniska landvinningar utan också till att berika det dagliga livet.

I den här boken får läsaren följa med författaren på några av hans resor. Han ser varje människa som en vandrare i ständig rörelse från en upplevelse till en annan. Det är inte bara de olika miljöerna och de människor han möter som skildras utan lika mycket reflekterandet över det han upplever: således en skildring av en yttre och en inre resa. Läsaren får följa med på exotiska inre utflykter mot horisonter som finns bortom inte bara det vi sinnligt varseblir utan också det vi kan veta. 

Medan han rör sig bland egyptisk ruiner, forna tiders ökenstäder eller tar sig upp på Asiens och Afrikas höga berg så pågår en inre resa: reflektioner över till exempel orsakerna till att det kunde göras så banbrytande vetenskapliga upptäckter under det tidiga 1900-talet.

Boken finns nu i bokhandeln t.ex. Katolska bokhandeln, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm(www.katolskbokhandel.com)

Den sanningssökande människan

På de 400 sidorna i denna bok diskuteras sanningsbegreppet ur ett antal olika perspektiv som t.ex. frågan om vad som menas med sanning. Initialt behandlas forntidens grottmålningar och deras relation till sanningssökandet. Exempel på andra frågor som berörs är tro-vetandefrågor och kropp-själproblematik. Hur är det med den erfarenhet vi har via våra sinnesorgan – är den sann? Är den materiella värld vi lever i den enda eller finns något utanför den. Hægerstam diskuterar hur vi genom konsten når andra världar som kan vara sanna eller fantasier. Hur sanningsbegreppet förhåller sig till kvantfysik, astrofysik och modern genetik behandlas, liksom också den religiösa aspekten på sanningssökandet.

 

Boken finns nu i bokhandeln t.ex. Katolska bokhandeln, Kungsträdgårdsgatan 12, Stockholm

 

Här kan du köpa boken Den sanningssökande människan, Artos

Pris 235.-

 

Den empatiska människan

Den empatiska människan (Artos 2013) kom ut i slutet av december 2013. I denna bok diskuterar jag begreppet empati ur ett stort antal aspekter ifrån estetik till etik; från filosofi till politik; från fysiologiska till medicinska aspekter; från psykiska avvikelser till ondska; från empatins utveckling hos människobarnet till dess förekomst hos djur och några andra aspekter. Detta är ingen lärobok i egentlig mening utan vänder sig genom sin berättande stil till en bredare läsekrets.

 

Den 6 oktober 2014 skrev John Sjögren en “Understreckade” i Svenska Dagbladet om boken
Den empatiska människan.
Läs den här.

 

Här kan du köpa boken Den empatiska människan, Artos
Pris 238 kr

Illamående – Nausea

Den senaste lärobokenboken heter Illamående – Nausea (Studentlitteratur 2011). I denna bok har jag diskuterat illamående på ungefär samma sätt som i boken om klåda. Patientens upplevelse av sitt lidande ägnas stor uppmärksamhet. Också denna bok innehåller en utförlig diskussion om illamåendets kliniska och fysiologiska aspekter samt behandling.

Klåda

Den näst senaste läroboken heter Klåda (Studentlitteratur 2011), och handlar i första hand om hur klåda upplevs av patienten.

Boken innehåller också ett kapitel om olika kliniska orsaker till klåda och ett kapitel om klådans fysiologi. Avsnittet om lidande behandlar hur en rad olika andra orsaker än klådan samtidigt kan bidra till lidandet. Avslutningsvis finns också ett kapitel om behandling.

Smärta – ett mångfacetterat problem

Min bok Smärta – ett mångfacetterat problem (Studentlitteratur 2008) är en sammanfattning av alla de böcker om fenomenet smärta som jag tidigare skrivit.

Tyngdpunkten ligger inte på neurofysiologi utan snarare på patientens subjektiva upplevelse, hur denna upplevelse påverkas av en rad faktorer och hur den kommuniceras till omvärlden.

 

Den 30 december 2008 recenserades boken Smärta – ett mångfacetterat problem i Svenska Dagbladet.
Läs recensionen här.

 

Här kan du köpa boken Smärta – ett mångfacetterat problem
Pris 375 kr

Smärta hos äldre

Som fortsättning, på en serie om åtta volymer (Smärta, teori klinik behandling) som kommit ut mellan 1996 och 2003, publicerades Smärta hos äldre (Studentlitteratur 2007). Denna bok har ett inledande och ganska omfattande kapitel om diagnos följt av ett omfattande avsnitt om behandling. De olika kliniska tillstånd hos äldre där smärta kan vara ett problem skildrades in det efterföljande kapitlet. I det sista kapitlet diskuterades olika tänkbara mekanismer. Denna bok fick en positiv recension av professor Barbro Beck-Friis i Nordisk Geriatrik (nr 2, 2007).

Smärta och smärtbehandling

Hægerstam G. Smärta och lidande. i: Smärta och smärtbehandling. Ed. Werner M, Strang P. Stockholm: Liber AB: 2010:77-81

Hægerstam G. Smärta och lidande. i: Smärta och smärtbehandling. Ed. Werner M, Strang P.Werner M, Strang P. Stockholm: Liber AB: 2003:54-55

Hægerstam G. Smärta och religion. i: Smärta och smärtbehandling. Ed. Werner M, Strang P. Stockholm: Liber AB: 2003:55-63